Asclepias tuberosa L.  
Family: Apocynaceae
Butterfly Milkweed,  more...
Asclepias tuberosa image
Sue Carnahan  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Morton Arboretum  
Asclepias tuberosa image
Morton Arboretum  
Asclepias tuberosa image
Morton Arboretum  
Asclepias tuberosa image
Morton Arboretum  
Asclepias tuberosa image
Morton Arboretum  
Asclepias tuberosa image
Morton Arboretum  
Asclepias tuberosa image
Sue Carnahan  
Asclepias tuberosa image
Sue Carnahan  
Asclepias tuberosa image
Sue Carnahan  
Asclepias tuberosa image
Patrick Alexander  
Asclepias tuberosa image
Patrick Alexander  
Asclepias tuberosa image
Jillian Cowles  
Asclepias tuberosa image
Jillian Cowles  
Asclepias tuberosa image
Jillian Cowles  
Asclepias tuberosa image
Jillian Cowles  
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Sue Rutman  
Asclepias tuberosa image
Sue Rutman  
Asclepias tuberosa image
Sue Rutman  
Asclepias tuberosa image
Thomas Van Devender  
Asclepias tuberosa image
Thomas Van Devender  
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image
Max Licher  
Asclepias tuberosa image
Liz Makings  
Asclepias tuberosa image
Asclepias tuberosa image